Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aspectes generals i procediments

Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

 

Termini: 16 de juliol a 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

 

A qui va dirigit: A persones físiques i jurídiques (públiques o privades).

 

Normativa:

 • RESOLUCIÓ ACC/1894/2022, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 634221).

 • ORDRE ACC/96/2022, de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01)

 

Què necessiteu fer?

  Models de documents a adjuntar a la sol·licitud:

  • Autorització per poder consultar les dades dels seus membres, en el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s'hagi efectuat mitjançant escriptura pública). (A1084.01-DO2)
  • Informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació a la instal·lació prevista d’acord amb el model normalitzat, en cas de sol·licitar inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables. (A1084.01-DO31)

  Documentació:

  1. Documentació comuna a les persones beneficiàries de naturalesa pública i privada:

  a) Dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en el cas de no haver autoritzat el DACC a obtenir aquesta informació d'acord amb l'apartat 8.4.

  b) En el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s'hagi efectuat mitjançant escriptura pública), autorització per poder consultar les dades dels seus membres. (A1084.01-DO2)

  c) Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti.

  d) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s'escau.

  e) En el cas que sigui una entitat en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l'activitat que està desenvolupant la persona sol·licitant, a nom seu.

  f) En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d'energies renovables per a autoconsum, caldrà presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l'activitat en relació amb la instal·lació prevista, d'acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini

  En el cas d'empreses en funcionament, caldrà presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera anualitat. (A1084.01-DO31)

   

  2. En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

  a) Projecte signat per un professional competent de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, el pressupost desglossat, els plànols, etc., que permeti l'execució total de les obres a realitzar, o bé memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajut.

  En ambdós casos, s'haurà d'incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió pel projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.

  b) Documents acreditatius de despesa:

  • Factures proforma o
  • Pressupostos

  La persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, independentment de l'import de la inversió, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin (en aquest cas, caldrà justificar-ho degudament). L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la sol·licitud de subvenció i en la justificació, si s'escau, es realitzarà conformement a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de Comerç, ni estiguin vinculades, d'acord amb la definició d'empreses vinculades establerta en l'article 3.3 de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE L-124, de 20.5.2003).

  c) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

  • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
  • Còpia del contracte de concessió municipal, o bé
  • Còpia del contracte de lloguer, liquidat davant l'Administració tributària corresponent, o bé
  • Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat davant l'Administració tributària corresponent.

  En el cas que la persona sol·licitant sigui copropietària, caldrà l'autorització dels altres copropietaris.

  En cas que la persona sol·licitant no sigui propietària o usufructuària, caldrà autorització per a la realització de l'obra o actuació objecte d'ajut per part de la persona propietària, usufructuària o altres figures anàlogues.

  d) En el cas de creacions d'empresa o ampliacions amb un canvi d'ús o en una nova ubicació:

  • Certificat de compatibilitat urbanística i de compliment dels requisits per a l'obtenció de la llicència d'obres (que acrediti que l'activitat que es vol desenvolupar és permesa en el lloc on es vol realitzar la inversió), o bé
  • Llicència d'obres emesa per l'ajuntament per a la inversió sol·licitada. 

  e) Declaració responsable relativa a la condició de ser PIME.

  f) Informe previ de turisme en què acredita que el projecte presentat compleix els requisits per a la modalitat prevista (tan sols per a establiments turístics de nova creació).

   

  3. En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també caldrà presentar:

  a) Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s'escau) de l'entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques (associacions o fundacions) o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DACC ho verificarà d'ofici, i

  b) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DACC, no caldrà aportar cap certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DACC ho verificarà d'ofici.

  c) Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

   
  4. En el cas d'entitats públiques:

  a) Projecte tècnic elaborat d'acord amb la normativa vigent.

  b) Acord del Ple municipal o de l'òrgan competent que aprovi realitzar l'actuació i acollir-se a la convocatòria d'ajut Leader.

  c) Acreditació de la presentació dels comptes de l'entitat a la Sindicatura de Comptes.

  d) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

  • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
  • Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé
  • Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat, o bé
  • Certificació de l'entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres o inversions objecte d'ajut, o bé
  • Inscripció al Llibre de béns immobles de l'ajuntament corresponent.

  e) Certificat de compatibilitat urbanística del lloc on es realitza la inversió.

    

   Requisits:

   Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones que compleixin els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud:

   a) Que realitzin inversions elegibles en l'àmbit territorial Leader d'un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d'un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.

   b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l'apartat 1 d'aquestes bases, que siguin aprovats per la Secretaria d’Agenda Rural a proposta dels GAL seleccionats.

   c) Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament.

   d) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

   e) Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.

   f) En el cas de persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense), haurà de figurar, en l'objecte social dels seus estatuts, l'activitat per a la qual es demana l'ajut.

   g) En el cas de persones jurídiques, que l'empresa compleixi el requisit de ser pime, d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

   h) Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l'activitat de l'apartat 9.1. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.

   i) En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

   j) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar en els seus centres de treball casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

   k) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

   l) En el cas d'associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

   m) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat pel la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

   n) En el cas d'establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.

   o) En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

   p) Complir l'obligació respecte a la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

   Quan es rep resposta de l'Administració?

   El termini màxim per emetre la resolució i publicar-la al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), tal com s’estableix a la convocatòria d’aquests ajuts, és de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de falta de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

   Quina resposta es rep?

   La concessió de subvencions es fa per resolució de la persona titular de la Secretaria d’Agenda Rural.

   La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.                                        

   Es pot presentar un recurs?

   La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

   En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es pot interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la.

   Consultar l’estat del tràmit

   Podeu consultar l’estat del tràmit a través del Grup d’acció Local (GAL) corresponent.

   RESUM DELS ASPECTES GENERALS DE L'AJUT I PROCEDIMENT

   • Els ajuts consisteixen en subvencions directes que poden anar del 20€ i fins a un 40% del cost total subvencionable, amb un màxim de 200.000 € per beneficiari en un període de 3 anys.

   • Les inversions elegibles han de ser com a mínim de 12.000,00 € sense IVA, i fer-se en el territori Leader.

   • No seran subvencionables les despeses de compra de terrenys, immobles, vehicles, equips de segona mà, mà d’obra pròpia, despeses corrents, despeses d’estudis de viabilitat, lloguers, patents, llicències ni permisos, materials fungibles,  reposicions, etc.

   • Han de coincidir les quantitats i els noms del sol·licitant que constin als pressupostos, als permisos, al projecte i a les factures.

   • Sempre s’hauran d’aportar 3 pressupostos de proveïdors diferents.

   • Només seran subvencionables les inversions realitzades amb posterioritat a la data de l’acta de no inici de les inversions i efectivament pagades abans de l’acabament del termini concedit.

   • Un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació complementària completa i correcta, se li assigna número d’expedient i es programa la visita d’inspecció tècnica de no inici d’obres (si el sol·licitant ha començat la inversió, s’ha de proposar la denegació de l’ajut). A partir d’aquest moment ja es poden començar les obres o inversions sense que això impliqui cap compromís per part del Grup d’Acció Local.

   • Un cop acabades les inversions, el beneficiari notificarà la finalització al Consorci, que ho verificarà: la verificació material assegurarà l’existència real del bé objecte de comprovació o el seu ajust al projecte, la seva coincidència amb la justificació documental i totes les comprovacions que siguin necessàries (incloses les relatives a les previsions de generació o consolidació de llocs de treball).

   • La justificació documental de les inversions o despeses subvencionades haurà d’acreditar-se mitjançant els documents originals de les factures pagades, juntament amb els rebuts i amb els extractes bancaris que assegurin l’efectivitat del pagament (NO s’acceptaran justificants de pagament en metàl·lic, leasing o renting).

   • Aquesta justificació documental es complimentarà amb els permisos, inscripcions i registres i/o qualsevol altres requisits que siguin exigibles, segons el tipus d’inversió o despesa de que es tracti.

   • Quan no es justifiqui la totalitat de la inversió o despesa aprovada, l’expedient es certificarà amb la inversió o despesa realment justificada, a la que s’aplicarà el percentatge concedit.

   El beneficiari assumeix, també les següents obligacions:

   • A executar el projecte aprovat en el lloc previst a l’expedient.

   • A mantenir el destí de les inversions i despeses objecte de l’ajut i el nivell d’ocupació previst, com a mínim durant 5 anys a partir de la resolució de concessió de l’ajut.

   • A facilitar al Grup, al DACC, a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, les visites d’inspecció i comprovació material i documental, fins els 5 anys posteriors a la percepció completa de l’ajut.

   • A donar publicitat de l'ajut obtingut d'acord amb la ordre de les bases reguladores de l'ajut.

   Els ajuts concedits es faran públics a la web www.gencat.cat/agricultura/ajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000 € es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

   Cal recordar que aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, destinat a la mateixa finalitat estigui finançat amb fons comunitaris, ja que el LEADER està finançat: un 57% pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i un 43% pel fons FEADER de la Unió Europea.

   PUNTS A TENIR EN COMPTE

    5.2.3 Tríptic Ajuts davant.jpeg

   5.2.4 Tríptic Ajuts darrere.jpeg